BĹ‚Ä…d
  • XML Parsing Error at 1:95. Error 9: Invalid character

25 pa?dziernika w Rybniku-Niewiadomiu odby?a si? konferencja, która mia?a szczególne znaczenie dla regionu ze wzgl?du na poruszan? tematyk?, stanowi?a forum wymiany osi?gni?? i do?wiadcze? pomi?dzy przedstawicielami górnictwa, administracj? samorz?dow?, lud?mi nauki i ?rodowiskiem praktyków zwi?zanych z ochron? ?rodowiska w górnictwie.

kopalnia ignacy

Konferencja mia?a na celu wypracowanie kierunków i spójnych metod dzia?ania s?u??cych ochronie ?rodowiska oraz wspólne rozwi?zywanie problemów, przyczyniaj?c si? do ograniczania oddzia?ywania przemys?u górniczego na ?rodowisko naturalne oraz zachowania zabytków techniki górniczej.

 

"Tre?ci zawarte w publikacji nie stanowi? oficjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony ?rodowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach".

------------------------------------------------

Zobacz równie? inne materia?y o tematyce ekologicznej na:

/ps/