Błąd
  • XML Parsing Error at 1:95. Error 9: Invalid character

Wojewdzki Fundusz Ochrony ?rodowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach wspiera proekologiczne zadania. Tutaj przeczytasz o inwestycjach, akcjach i przedsi?wzi?ciach, ktre pomagaj? chroni? naturalne ?rodowisko.

"Tre?ci zawarte w publikacji nie stanowi? oficjalnego stanowiska organw Wojewdzkiego Funduszu Ochrony ?rodowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach".


 
Uczniowie I LO z nagrod? marsza?ka za EkoApk?

Uczniowie I LO z nagrod? marsza?ka za EkoApk?

Uczniowie z Zespo?u Szk? Oglnokszta?c?cych nr 1 w Raciborzu zwyci??yli w finale konkursu Nasz pomys? na Eko ?l?skie, ktry w grudniu odby? si? w Sali Sejmu ?l?skiego. "Tre?ci zawarte w publikacji nie stanowi? oficjalnego stanowiska organw Wojewdzkiego Funduszu Ochrony ?rodowiska i Gospodarki Wodnej w ...
Kolejna Zielona Pracownia, czyli Cztery ?ywio?y i cz?owiek w B?dzinie

Kolejna Zielona Pracownia, czyli Cztery ?ywio?y i cz?owiek w B?dzinie

W nowej pracowni uczniowie b?d? zdobywa? wiedz? oraz umiej?tno?ci z zakresu szeroko poj?tej ekologii oraz nauk i dziedzin pokrewnych. Startujemy z pracowni? teraz jeste?my naprawd? ekologiczni! ciesz? si? nauczyciele i uczniowie. Z nowej Pracowni korzysta? maj? rwnie? uczniowie szk? podstawowych i ...
Akademia Pelletu w Radlinie

Akademia Pelletu w Radlinie

O zaletach ogrzewania domu pelletem oraz o tym jak zdoby? dofinansowanie na modernizacj? kot?owni mo?na by?o dowiedzie? si? w Radlinie podczas konferencji pod nazw? Akademia Pelletu. Uczestnicy konferencji mogli pozna? zalety pelletu drzewnego oraz inwestycji w kocio? lub piec pelletowy. Ponadto...
ZSO nr 1 zwyci?zc? konkursu Nasz Pomys? na Eko ?l?skie

ZSO nr 1 zwyci?zc? konkursu Nasz Pomys? na Eko ?l?skie

Uczniowie klasy 1 M z raciborskiego Kasprowicza zdobyli pierwsze miejsce i 3000 z? w konkursie w ramach Lekcji Obywatelskich 2017. Pod uwag? brano nie tylko poprawno?? merytoryczn? zaproponowanych projektw, ich oryginalno?? i lokalno??, ale rwnie? kreatywno?? i walory wizualne przygotowanych prezentacji ...
W Rydu?towach podsumowano projekt Gmina bez SMOGA

W Rydu?towach podsumowano projekt Gmina bez SMOGA

1 grudnia w RCK Feniks odby?o si? podsumowanie projektu, ktry ju? na dobre wpisa? si? w kalendarium dzia?a? proekologicznych, prowadzonych przez Stowarzyszenie MOJE MIASTO. Uroczyste rozstrzygni?cie konkursu ekologicznego i wr?czenie nagrd odby?o 1 grudnia, w sali teatralnej Rydu?towskiego Centrum Kul...
W gminie N?dza powstanie kanalizacja i oczyszczalnia ?ciekw

W gminie N?dza powstanie kanalizacja i oczyszczalnia ?ciekw

Gmina N?dza oraz Wojewdztwo ?l?skie podpisa?y umow? na dofinansowanie budowy oczyszczalni ?ciekw w so?ectwie Ciechowice, ktra b?dzie obs?ugiwa?a ca?? gmin?. Przedsi?wzi?cie jest wspierane przez Wojewdzki Fundusz Ochrony ?rodowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, ktry udzieli? po?yczek na preferencyjnych zasadach. ...
Przybywa Zielonych Pracowni

Przybywa Zielonych Pracowni

Nauka biologii, przyrody, geografii, chemii, fizyki czy geografii mo?e by? ciekawsza dzi?ki Zielonym Pracowniom. Wiedz? o tym m.in. uczniowie SP nr 4 w Radzionkowie, gdzie otwarto niedawno Ekolandi?. W Szkole Podstawowej nr 4 im. Jzefa Lompy w Radzionkowie powsta?a Zielona Pracownia p...
Konferencja ?l?skie bez smogu! Jak to zrobi??

Konferencja ?l?skie bez smogu! Jak to zrobi??

Podczas konferencji mwiono o znaczeniu g?osu mieszka?cw, wp?ywie smogu na zdrowie i o rozwi?zaniach systemowych w walce o czyste powietrze. Podczas konferencji mwiono o znaczeniu g?osu mieszka?cw, wp?ywie smogu na zdrowie i o rozwi?zaniach systemowych w walce o czyste powietrze zobacz zdj?cia >>> 15 listopada...
I Forum Ekologiczne w Radlinie

I Forum Ekologiczne w Radlinie

Forum Firm w Radlinie zaprosi?o przedsi?biorcw, mieszka?cw subregionu oraz przedstawicieli instytucji oko?obiznesowych na pierwsze Forum Ekologiczne. Organizatorem I Forum Ekologicznego by?o radli?skie Forum Firm zobacz zdj?cia >>> 9 listopada w Domu Przyj?? Arkadia w Radlinie odby?o si? I Fo...
V Kongres Kobiet ?l?ska Cieszy?skiego. Ekologia w kobiecej perspektywie

V Kongres Kobiet ?l?ska Cieszy?skiego. Ekologia w kobiecej perspektywie

Promowano ekologiczne prowadzenie gospodarstwa domowego, ale i firmy. Wierzymy g??boko, ?e ka?da z nas mo?e zmienia? swoje nawyki podkre?la?a Roma Rojowska, prezes zarz?du Stowarzyszenia Klub Kobiet Kreatywnych. Wydarzenie skierowane by?o zw?aszcza do kobiet, poniewa? to one zwyczajowo prowa...