BĹ‚Ä…d
  • XML Parsing Error at 1:95. Error 9: Invalid character

– W nowej pracowni uczniowie b?d? zdobywa? wiedz? oraz umiej?tno?ci z zakresu szeroko poj?tej ekologii oraz nauk i dziedzin pokrewnych. Startujemy z pracowni? – teraz jeste?my naprawd? ekologiczni! – ciesz? si? nauczyciele i uczniowie.

bedzin

Z nowej Pracowni korzysta? maj? równie? uczniowie szkó? podstawowych i gimnazjów z obszaru miasta B?dzina i powiatu b?dzi?skiego – zobacz zdj?cia >>>

14 grudnia w III Liceum Ogólnokszta?c?cym im. C. K. Norwida w B?dzinie oficjalnie otwarto Zielon? Pracowni? pod nazw? „Cztery ?ywio?y i cz?owiek”. W uroczysto?ci wzi?li udzia?: Arkadiusz Wato?a – Starosta Powiatu B?dzi?skiego, Sebastian Szaleniec – Wicestarosta Powiatu B?dzi?skiego, Ewa Cofa?a reprezentuj?c? Wojewódzki Fundusz Ochrony ?rodowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, Anna Ga?uszka z Zespo?u Parków Krajobrazowych Województwa ?l?skiego, Renata Zmarzli?ska-Kulik z Wydzia?u O?wiaty Urz?du Miasta w B?dzinie oraz Agata Pieczyrak – Przewodnicz?ca Rady Rodziców.

Dla go?ci przygotowano cz??? artystyczn? oraz pokazowe zaj?cia w nowej sali wyposa?onej w wysokiej jako?ci urz?dzenia elektroniczne. – Uczniowie klas I-III badali próbki ró?nych materia?ów, u?ywaj?c specjalistycznego sprz?tu, referowali swoje obserwacje, wyci?gali wnioski. Zaprezentowano dzia?anie m.in. najnowszej generacji projektora multimedialnego oraz sposoby wykorzystywania tego urz?dzenia podczas lekcji – podaje III LO. Ponadto wydarzeniu towarzyszy?y dwie wystawy fotografii o ró?nych obliczach przyrody.

Jak podkre?la placówka: – Nowatorski i ambitny projekt „Cztery ?ywio?y i Cz?owiek” zosta? stworzony kilka miesi?cy temu przez zespó? w sk?adzie: pani dyrektor Anna Wac?awczyk, pani Renata Piechowicz-Popczyk – nauczyciel geografii oraz podstaw przedsi?biorczo?ci i pani Agata Abram – pedagog szkolny. Okaza?o si?, ?e jest to jeden z najlepszych pomys?ów na pracowni? w województwie, nagrodzony du?? dotacj? przez Wojewódzki Fundusz Ochrony ?rodowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. W nowej pracowni uczniowie b?d? zdobywa? wiedz? oraz umiej?tno?ci z zakresu szeroko poj?tej ekologii oraz nauk i dziedzin pokrewnych. – Startujemy z pracowni? – teraz jeste?my naprawd? ekologiczni! Ju? dzisiaj cieszymy si? z faktu, ?e dla naszych przysz?ych uczniów, którzy zechc? uczy? si? w “Norwidzie” od roku 2018, b?dziemy mie? tak? atrakcj?. Mamy nadziej?, ?e wielu gimnazjalistów zainteresowanych nasz? planet? – Ziemi? b?dzie chcia?o prze?y? edukacyjn? przygod? w?a?nie w naszej szkole – ciesz? si? uczniowie i nauczyciele.

Warto tak?e podkre?li?, ?e w Zielonej Pracowni b?d? si? odbywa? nie tylko lekcje chemii, biologii, fizyki, geografii czy lekcje wychowawcze o tematyce ekologicznej i zaj?cia preorientacji zawodowej, ale tak?e zaj?cia w ramach takich projektów jak: „Geologiczne laboratorium naukowe”, „Budzik ekologiczny”, „Noc w Ekonorwidzie”. Z nowej Pracowni korzysta? maj? równie? uczniowie szkó? podstawowych i gimnazjów z obszaru miasta B?dzina i powiatu b?dzi?skiego.

Fot. III LO B?dzin
oprac. /j/

"Tre?ci zawarte w publikacji nie stanowi? oficjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony ?rodowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach".

------------------------------------------------

Zobacz równie? inne materia?y o tematyce ekologicznej na: