BĹ‚Ä…d
  • XML Parsing Error at 1:95. Error 9: Invalid characterO mo?liwo?ciach wykorzystania ?rodków z WFO?iGW w Katowicach dyskutowano na spotkaniu przedstawicieli Funduszu z wójtami i burmistrzami 12 gmin nale??cych do powiatu cieszy?skiego.


Konsultacje by?y kontynuacj? rozmów rozpocz?tych na pocz?tku roku, gdy zmienia?y si? zasady udzielania wsparcia Funduszu i likwidacji uleg?y terenowe biura Funduszu w Bielsku – Bia?ej i Cz?stochowie. Po pó? roku okaza?o si?, ?e wcze?niejsze obawy o trudniejszy dost?p mniejszych gmin do uzyskania wsparcia WFO?iGW nie potwierdzi?y si? i dzi? nikt nie zg?asza ju? w tej sprawie zastrze?e?.

W trakcie dyskusji, przedstawicieli gmin cieszy?skich stwierdzono, ?e zaprezentowana przez prezes Lenartowicz lista proekologicznych przedsi?wzi?? do dofinansowania przez Funduszu w ramach terminowych naborów 2012 i 2013 roku, dobrze wpisuje si? w mo?liwo?ci wi?kszo?ci gmin powiatu i oczekiwania ich mieszka?ców. Szczegó?owo mówiono o k?opotach zwi?zanych z konieczno?ci? utrzymania terminów zako?czenia rozpocz?tych inwestycji ?rodowiskowych po to, by prawid?owo je rozlicza? oraz o inicjatywie zró?nicowania przez Fundusz wielko?ci umorzenia preferencyjnych po?yczek w zale?no?ci od liczby mieszka?ców gmin.

- Tego rodzaju spotkania nie tylko pozwalaj? przedstawi? samorz?dowcom nasz? ofert? wspierania dzia?a? s?u??cych ochronie ?rodowiska naturalnego, ale tak?e ws?ucha? si? w potrzeby lokalnych spo?eczno?ci. Dzi?ki temu zarówno metody dzia?ania Funduszu jak i kryteria i zasady przyznawania pomocy mog?y by? jak najbardziej dostosowane do realiów i oczekiwa? spo?eczno?ci lokalnych – stwierdzi?a na zako?czenie spotkania w Zebrzydowicach prezes Gabriela Lenartowicz.

Od czterech lat tego rodzaju spotkania cz?onków zarz?du Funduszu z samorz?dowcami wszystkich subregionów województwa ?l?skiego sta?y si? coroczn? praktyk?. Spotkanie w Zebrzydowicach rozpocz??o kolejn? rund? takich konsultacji.

 

 

"Tre?ci zawarte w publikacji nie stanowi? oficjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony ?rodowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach".

 

----------------------------------------------------------------------------------------

Polecamy równie?: Dobiega ko?ca budowa zbiornika w Krzanowicach [WIDEO]


Dobiega ko?ca budowa zbiornika w Krzanowicach opublikowane przez raciborz_com_pl