BĹ‚Ä…d
  • XML Parsing Error at 1:95. Error 9: Invalid character

Uczniowie klasy 1 M z raciborskiego “Kasprowicza” zdobyli pierwsze miejsce i 3000 z? w konkursie w ramach Lekcji Obywatelskich 2017.

zso nr 1

Pod uwag? brano nie tylko poprawno?? merytoryczn? zaproponowanych projektów, ich oryginalno?? i „lokalno??”, ale równie? kreatywno?? i walory wizualne przygotowanych prezentacji – zobacz zdj?cia >>>

W ramach Lekcji Obywatelskich 2017 odby? si? konkurs pod nazw? “Nasz Pomys? na Eko ?l?skie”. Na konkurs wp?yn??o 26 pomys?ów uczniów na projekty ekologiczne.

Komisja konkursowa mia?a spore wyzwanie ju? w pierwszym etapie konkursu. Pod uwag? brano nie tylko poprawno?? merytoryczn? zaproponowanych projektów, ich oryginalno?? i „lokalno??”, ale równie? kreatywno?? i walory wizualne przygotowanych prezentacji. Uczniowie zaprezentowali kampanie promocyjne zach?caj?ce do g?osowania na ich projekty. Finali?ci wzi?li te? udzia? w quizie wiedzy o województwie, samorz?dzie i partycypacji spo?ecznej. W ko?cowy etapnie rywalizacji znale?li si? autorzy projektów z sze?ciu szkó? ponadgimnazjalnych z: Lubli?ca, Katowic, Cieszyna, Rybnika i Raciborza.

Ostatecznie pierwsze miejsce i 3000 z? pow?drowa?o do uczniów z Zespo?u Szkó? Ogólnokszta?c?cych nr 1 w Raciborzu. Drugie miejsce i 2000 z? zdobyli uczniowie z Katowickiego Centrum Edukacji Zawodowej im. Powsta?ców ?l?skich, a trzecie i nagrod? pieni??n? w wysoko?ci 1500 z? przedstawiciele Zespo?u Szkó? Ogólnokszta?c?co-Technicznych w Lubli?cu. Wyró?nienia i nagrody w wysoko?ci 1000 z? otrzymali uczniowie Technikum nr 15 im. Tomasza Klenczera w Katowicach, Zespo?u Szkó? nr 2 w Rybniku i I Liceum Ogólnokszta?c?cego im. Antoniego Osuchowskiego w Cieszynie.

– To buduj?ce, ?e ten projekt spotka? si? z tak du?ym odzewem i ?e m?odzi ludzie zaanga?owali si? w stworzenie projektów, które mog? pomóc w walce o czyste powietrze. To szczególnie istotne w przypadku bud?etów obywatelskich, gdzie ludzie z energi? i ?wie?ym spojrzeniem, niezale?nie od wieku, mog? zg?asza? i realizowa? po?yteczne projekty. ?ycz? wam, by i wasze pomys?y si? kiedy? urzeczywistni?y – powiedzia? dyrektor Wydzia?u Komunikacji Spo?ecznej Urz?du Marsza?kowskiego Województwa ?l?skiego Maciej Gramatyka.

fot. FB ZSO nr 1
/kp/

"Tre?ci zawarte w publikacji nie stanowi? oficjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony ?rodowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach".

------------------------------------------------

Zobacz równie? inne materia?y o tematyce ekologicznej na: