Błąd
  • XML Parsing Error at 1:95. Error 9: Invalid character

O zaletach ogrzewania domu pelletem oraz o tym jak zdoby? dofinansowanie na modernizacj? kot?owni mo?na by?o dowiedzie? si? w Radlinie podczas konferencji pod nazw? Akademia Pelletu.

radlin

Uczestnicy konferencji mogli pozna? zalety pelletu drzewnego oraz inwestycji w kocio? lub piec pelletowy. Ponadto dowiedzieli si? o programach dofinansowuj?cych zakup kot?a biomasowego czy modernizacj? starej kot?owni zobacz zdj?cia >>>

11 grudnia w Miejskim O?rodku Kultury w Radlinie odby?a si? Akademia Pelletu. Akademia Pelletu to autorski projekt wydawnictwa Biomass Media Group Sp. z o.o. Jego celem jest edukacja w zakresie wykorzystania pelletu w gospodarstwach domowych, zak?adach przemys?owych i budynkach u?yteczno?ci publicznej.

Wsp?organizatorami byli: Urz?d Miasta Radlin, Wojewdzki Fundusz Ochrony ?rodowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz Polska Rada Pelletu. Ekologiczne ?rd?a ogrzewania staj? si? coraz bardziej popularne. Rodzi to setki pyta?, wiele niedopowiedze? i mnstwo mitw. Dlatego wsplnie z Polsk? Rada Pelletu i Wojewdzkim Funduszem Ochrony ?rodowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach organizujemy w Radlinie spotkanie informacyjne pod wszystko mwi?cym tytu?em Akademia Pelletu w Radlinie zach?ca? do udzia?u Urz?d Miasta w Radlinie.

W programie Akademii Pelletu by?y wyst?pienia: przedstawiciela WFO?iGW w Katowicach, producentw kot?w na pellet, producentw pelletu oraz przedstawiciela Polskiej Rady Pelletu. Uczestnicy konferencji mogli pozna? zalety pelletu drzewnego oraz inwestycji w kocio? lub piec pelletowy. Ponadto dowiedzieli si? o programach dofinansowuj?cych zakup kot?a biomasowego czy modernizacj? starej kot?owni.

Przedstawiciel WFO?iGW w Katowicach mwi?o o mo?liwo?ciach dofinansowania zada? ze ?rodkw Funduszu przyczyniaj?cych si? do ograniczenia zjawiska niskiej emisji, w tym o Linii kredytowej LKD_2017.

Podczas Akademii Pelletu nie zabrak?o informacji o stanie powietrza i jak zanieczyszczenia wp?ywaj? na nasze zdrowie. Jeden z prelegentw podkre?la?: Z raportu ?wiatowej Organizacji Zdrowia z 2016 roku wynika, ?e 33 z 50 najbardziej zanieczyszczonych miast UE znajduje si? w Polsce, z czego a? 10 le?y w wojewdztwie ?l?skim. Natomiast raport z 2015 wykazuje, ?e w 2010 roku zanieczyszczenia powietrza w Polsce przyczyni?y si? do ?mierci 48 544 Polakw, co z kolei wygenerowa?o koszty w wysoko?ci 101, 826 mld dolarw.

Zgromadzonym przedstawiono rwnie? porwnanie kosztw ogrzewania paliwami: eko-groszek, pellet, olej opa?owy oraz LPG.

Jak przekonywali prelegenci koszty ogrzewania pelletem s? porwnywalne do ogrzewania eko-groszkiem. Wyja?niano dok?adnie czym jest pellet opa?owy biopaliwo w formie zgranulowanej ?ruty. Produkuje si? go przy zachowaniu w?a?ciwych warunkw kontroli wilgotno?ci i temperatury. Drobne wa?eczki o d?ugo?ci od 6 do kilkunastu milimetrw doskonale nadaj? si? do palenia w piecach i kot?ach. Materia?em na pellet mog? by? trawy, pozosta?o?ci z upraw rolnych, ?uski s?onecznika, ale przede wszystkim niestandardowe odpady drzewne. Wed?ug Komisji Europejskiej, ktra co roku publikuje raport podsumowuj?cy europejski rynek biomasy (ostatni to UE Biopaliwa 2014), Polska zajmuje sidme miejsce w rankingu europejskich producentw pelletu. Szacuje si?, ?e polskie zak?ady wytwarzaj? ok. 800 tys. ton tego paliwa rocznie podaje Centrum Ogrzewania Pelletowego (dystrybutor renomowanych, polskich kot?w, piecw i palnikw na pellet, oferuj?cy na ka?dym etapie wsp?pracy z klientem (indywidualnym lub biznesowym) bezp?atne doradztwo z zakresu urz?dze? pelletowych), b?d?ce partnerem merytorycznym Akademii Pelletu.

Gminy zainteresowane zorganizowaniem spotkania edukacyjnego w ramach Akademii Pelletu mog? kontaktowa? si? pod numerem telefonu 791 443 322.

Fot. Anna ?apka
/j/

"Tre?ci zawarte w publikacji nie stanowi? oficjalnego stanowiska organw Wojewdzkiego Funduszu Ochrony ?rodowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach".

------------------------------------------------

Zobacz rwnie? inne materia?y o tematyce ekologicznej na: