Błąd
  • XML Parsing Error at 1:95. Error 9: Invalid character

40 tys. z? przeznaczy? WFO?iGW w Katowicach na piel?gnacj? ponad 80 starych drzew rosn?cych w alei lipowej ??cz?cej Pa?ac Donnersmarcw w Nakle ?l?skim wraz z otaczaj?cym go parkiem.


Zajmuj?ce si? m.in. piel?gnacj? najcenniejszych przyrodniczych obiektw w zabytkowym parku Donnersmarckw, Stowarzyszenie Mi?o?nikw Nak?a ?l?skiego otrzyma?o dotacj? WFO?iGW w Katowicach w wysoko?ci 40 tys. z?. ?rodki te przeznaczone zostan? na wykonanie zabiegw piel?gnacyjnych 82 starych drzew rosn?cych w alei lipowej ??cz?cej Pa?ac Donnersmarcw w Nakle ?l?skim wraz z otaczaj?cym go parkiem, z budynkami ko?cio?a folwarku i cmentarzem, ktry wraz z terenami le?nymi tworzy unikaln? i dobrze zachowan? kompozycj? przestrzenn?.

Od 1997 roku aleja lipowa w Nakle ?l?skim jest obj?ta ochron? pomnikw przyrody. Cho? posiada wyj?tkowe walory przyrodnicze, kulturowe i estetyczne, dzi? teren ten wymaga gruntownych prac konserwacyjno piel?gnacyjnych.Ostatni raz prace takie wykonano w tym miejscu dziewi?? lat temu. Teraz stan alei zagra?a nie tylko jej trwa?o?ci ale wr?cz bezpiecze?stwu ludzi.

Poro?ni?te i po?amane konary, przero?nie i zaniedbane korony drzew wymagaj? pilnych zabiegw i ci?? piel?gnacyjnych przywracaj?cych temu miejscu dawny urok traktu spacerowego za?o?onego przez przedstawicieli s?ynnego rodu Donnersmarkw.

Prace rozpoczn? si? bezpo?rednio po zako?czeniu okresu l?gowego ptakw tj. w po?owie wrze?nia i potrwaj? do ko?ca pa?dziernika. Dzi?ki temu kolejny pomnik przyrody zostanie uratowany. Mimo obj?cia takich miejsc w Polsce ochron? prawn? od XV wieku, ich los wci?? jest niepewny i aby oprze? si? up?ywowi czasu i dewastacjom wymagaj? one szczeglnej uwagi.

Szacuje si?, ?e w kraju jest zarejestrowanych ok. 40 tys. obiektw uznawanych za pomniki przyrody ?ywej. Najcz??ciej s? to okaza?e drzewa, ich grupy lub aleje. Na ?l?sku, wed?ug danych GUS-u, znajduje si? niewiele, bo niespe?na 2 tys. takich zabytkw, a w?rd nich tylko 34 aleje. Cenna jest zatem ka?da taka inicjatywa jak Stowarzyszenia Mi?o?nikw Nak?a ?l?skiego.

"Tre?ci zawarte w publikacji nie stanowi? oficjalnego stanowiska organw Wojewdzkiego Funduszu Ochrony ?rodowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach".

----------------------------------------------------------------------------------------

Polecamy rwnie?: Dobiega ko?ca budowa zbiornika w Krzanowicach [WIDEO]


Dobiega ko?ca budowa zbiornika w Krzanowicach opublikowane przez raciborz_com_pl