BĹ‚Ä…d
  • XML Parsing Error at 1:95. Error 9: Invalid character

Na wystawie i podczas konferencji po??czonej z warsztatami organizatorzy wydarzenia przekonywali, ?e w produkowanych przez nas ?mieciach drzemie ogromny potencja?.

cieszyn

Uczestników konferencji zaproszono do zwiedzenia wystawy, na której przedstawione zosta?y wybrane projekty i inicjatywy zarówno z Polski, jak i ze ?wiata, dowodz?ce, ?e ?mieci to jedynie szansa, któr? nale?y umiej?tnie wykorzysta? a na zmian? naszego sposobu my?lenia o odpadach wp?ywa? mo?emy na bardzo wiele sposobów – zobacz zdj?cia >>>

– Nie ma chyba bardziej fascynuj?cego tematu, o którym bywa, ?e w domu rozmawiamy codziennie, ni?… ?mieci – przekonywa?a podczas konferencji zorganizowanej 10 pa?dziernika br. Ewa Go??biowska, dyrektorka Zamku Cieszyn.

Mieszka?cy Polski rocznie wytwarzaj? ok. 12 mln ton odpadów. Statystycznie, na jednego mieszka?ca województwa ?l?skiego przypada ok. 330 kg odpadów rocznie. Codziennie ka?de du?e miasto w Polsce wysy?a na sk?adowisko a? 100 ci??arówek z odpadami… Tymczasem blisko a? 70% odpadów l?duj?cych w naszych koszach to surowce wtórne, które z powodzeniem nadaj? si? do dalszego przetworzenia. 10 pa?dziernika, podczas konferencji po??czonej z prezentacj? wystawy “Dizajn w przestrzeni publicznej. Mamy problem?”, rozmawiano m.in. o tym, co zrobi?, by ?mieci produkowa? mniej, o tym, jak naprawi? nasz system gospodarki odpadami oraz o tym, jak ponownie mo?emy wykorzysta? to, co ju? posiadamy.

Katarzyna Dorda, architektka krajobrazu i kuratorka wystawy opowiedzia?a o innowacyjnych sposobach na ponowne wykorzystanie wytwarzanych przez nas odpadów. Tanie i ekologiczne opakowania tworzone z grzybni po??czonej z wiórami drewnianymi, ceg?y ze skruszonego szk?a i cementu, wysokiej jako?ci odzie? tworzona z oddanej, podniszczonej odzie?y u?ywanej czy elementy konstrukcji budynków wielokrotnego u?ytku – architektka przedstawi?a wiele pomys?ów na to, jak wykorzystywa? wytworzone odpady i jak nie produkowa? kolejnych. O odpadach komunalnych w gospodarce o obiegu zamkni?tym i o tym, jak najefektywniej organizowa? system selektywnej zbiórki ?mieci w przestrzeni miejskiej, na przyk?adzie London Borough of Islington, opowiedzia? Pawe? Ryczan. Z kolei o skutecznym systemie zarz?dzania odpadami na przyk?adzie miasta Lublana, stolicy S?owenii, opowiedzia? Jože Gregori?.

Nast?pnie uczestników konferencji zaproszono do zwiedzenia wystawy, na której przedstawione zosta?y wybrane projekty i inicjatywy zarówno z Polski, jak i ze ?wiata, dowodz?ce, ?e ?mieci to jedynie szansa, któr? nale?y umiej?tnie wykorzysta? a na zmian? naszego sposobu my?lenia o odpadach wp?ywa? mo?emy na bardzo wiele sposobów. Na ekspozycji zaprezentowano m.in. ide? sklepów Zmie?.to, w których sprzedawane produkty nie s? opakowane, co zapobiega niepotrzebnemu produkowaniu opakowa? z nieekologicznego plastiku. Pomys?, aby ?ywno?? sprzedawana by?a bez opakowa?, wp?ywa równie? na jej ceny, które s? ni?sze ni? w wi?kszo?ci sklepów ze zdrow? ?ywno?ci?. Co wi?cej, klienci mog? kupi? tak? ilo?? danego produktu, jaka jest im rzeczywi?cie potrzebna, co dodatkowo zapobiega marnowaniu niewykorzystanego jedzenia. Przedstawiono tak?e pomys? metalowych s?omek wielorazowego u?ytku, które dodatkowo ch?odz? serwowane napoje, talerzy ze spo?ywczych otr?b, które rozk?adaj? si? ju? po 6 miesi?cach a po zmieleniu – mog? s?u?y? za pasz? dla zwierz?t, prostego klimatyzatora stworzonego z panelu ze sztywnego materia?u i plastikowych butelek, który ch?odzi bez u?ycia pr?du czy ide? “Wielkiego Kompostowania”, zach?caj?c? do sk?adowania odpadków kuchennych i balkonowych. Na wystawie pokazano równie?, jak w wielu krajach na ?wiecie zapobiega si? marnowaniu ?ywno?ci i jednocze?nie – wspomaga ubo?szych mieszka?ców miast czy te?, w jaki sposób “da? nowe ?ycie” przedmiotom, które zamierzali?my wyrzuci?.

O innowacyjnym domu z… odpadów – Waste House z Brighton opowiedzia?a zaproszona na spotkanie Cat Fletcher z City Reuse Depot. Pierwszy w Wielkiej Brytanii dom wykonany w 90% z odpadów, a tak?e z nadwy?ek materia?ów i tworzywa sztucznego odzyskanego z rozebranych budynków, powsta? w 2014 roku. Dom w Brighton to budynek akademicki, a zarazem otwarte studio dla lokalnej spo?eczno?ci, firm, szkó? i uczelni. Jego projektant Duncan Baker-Brown, profesor na Uniwersytecie w Brighton, zaanga?owa? w jego budow? praktykantów z grupy The Mears, studentów z City College Brighton & Hove i Wydzia?u Sztuki oraz ochotników. W sumie Waste House powsta? przy udziale 350 studentów, a jego budowa kosztowa?a jedynie 140 000 funtów. ?ciany Waste House pe?ne s? najró?niejszych ?mieci, które pos?u?y?y jako materia?y konstrukcyjne lub izolacja cieplna oraz akustyczna. W sumie, do budowy niezwyk?ego domu wykorzystano… 20 000 szczoteczek do z?bów, oko?o 2 tony jeansów, 4 000 pude?ek DVD, 2 000 dyskietek, 4 000 kaset VHS, 2 000 u?ywanych kawa?ków wyk?adziny dywanowej i 500 d?tek rowerowych.

Po prezentacji Cat Fletcher, organizatorzy wydarzenia zaprosili do wspólnej dyskusji z prelegentami pa?dziernikowej konferencji, po której uczestnicy mogli wzi?? udzia? w wybranych przez siebie warsztatach na temat ekologicznych sposobów prowadzenia ogrodu, minimalizowania odpadów we w?asnym gospodarstwie domowym czy przetwarzania na przyk?adzie butelki PET.

Zorganizowane wydarzenie skierowane by?o do przedstawicieli samorz?dów, firm odpowiadaj?cych za gospodark? odpadami, architektów, projektantów i uczniów, a tak?e – wszystkich zainteresowanych tematem odpadów mieszka?ców Cieszyna i pobliskich miejscowo?ci. Wystaw? “Dizajn w przestrzeni publicznej. Mamy problem?” ogl?da? mo?na jeszcze do 22 pa?dziernika (Zamek Cieszyn, budynek A Oran?eria).

Realizacj? wydarzenia dofinansowa? Wojewódzki Fundusz Ochrony ?rodowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach kwot? w wysoko?ci 10.640 z?.

Katarzyna Krentusz

"Tre?ci zawarte w publikacji nie stanowi? oficjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony ?rodowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach".

------------------------------------------------

Zobacz równie? inne materia?y o tematyce ekologicznej na: