Błąd
  • XML Parsing Error at 1:95. Error 9: Invalid character

W tym roku sze?? kamienic znajduj?cych si? w zasobach Miejskiego Zarz?du Budynkw w Raciborzu poddanych zosta?o kompleksowej termomodernizacji obejmuj?cej wymian? systemu grzewczego na ekologiczne ciep?o systemowe. Inwestycja by?a realizowana w okresie od kwietnia do wrze?nia w oparciu o ?rodki pozyskane z Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewdztwa ?l?skiego. Jej ca?kowity koszt wynis? 3 mln 983 tys z?, z czego warto?? dotacji to ponad 2 mln 200 tys z?.

mzb

W tym roku sze?? kamienic znajduj?cych si? w zasobach Miejskiego Zarz?du Budynkw w Raciborzu poddanych zosta?o kompleksowej termomodernizacji obejmuj?cej wymian? systemu grzewczego na ekologiczne ciep?o systemowe zobacz zdj?cia >>>

Termomodernizacj? obejmuj?c? m. in. docieplenie ?cian, dachu, wymian? stolarki okiennej i drzwiowej, ca?kowit? wymian? systemu grzewczego oraz remont klatki schodowej wraz wymian? instalacji elektrycznej przeprowadzono w budynkach przy ul. Solnej 20, Mys?owickiej 4-4a, placu Bohaterw Westerplatte 6 i 7, ul. Bosackiej 71 i placu Wolno?ci 7a-7b.

Program b?dzie kontynuowany w przysz?ym roku. Planowany jest kompleksowy remont wraz ze zmian? systemu grzewczego z piecowego na centralne i pod??czeniem do miejskiej sieci ciep?owniczej sze?ciu kolejnych budynkw mieszkalnych wielorodzinnych przy ulicach: Miechowskiej 11 i 13-15, Cz?stochowskiej 9-11,Chopina 2-2a, Rzemie?lniczej 14 i 16. Warto?? zadania to blisko 5 mln 850 tys z?, a spodziewane dofinansowanie ze ?rodkw zewn?trznych oszacowano na 2 mln 900 tys z?.

Oprcz zada? realizowanych w ramach RPO, Miejski Zarz?d Budynkw termomodernizuje swoje zasoby tak?e przy wykorzystaniu ?rodkw Wojewdzkiego Funduszu Ochrony ?rodowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Prace takie prowadzone s? aktualnie w budynkach przy ul. Londzina 3 i 5.

Dzia?ania MZB s? cz??ci? kompleksowej walki miasta ze smogiem. Racibrz od lat jest pionierem we wdra?aniu pomys?w i instrumentw wsparcia ograniczenia niskiej emisji, tak?e teraz w warunkach uchwa?y antysmogowej. We wrze?niu tego roku rada miasta przyj??a nowy, rewolucyjny Program, w ktrym najwa?niejszy b?dzie tzw. efekt ekologiczny. Oznacza to, ?e kolejno?? uzyskania dotacji i jej wysoko?? b?dzie uzale?niona przede wszystkim od tego, o ile nowe ?rd?o ciep?a zredukuje ilo?? zanieczyszcze?. W tej sytuacji osobom, ktre b?d? chcia?y wymieni? stary piec w?glowy na nowe, ekologiczne, ?rd?o energii najbardziej b?dzie op?aca? si? pod??czenie do sieci ciep?owniczej, za?o?enie instalacji ?rd?a ciep?a zasilanego przez energi? elektryczn? i zakup pieca na paliwo gazowe. W przypadku domw jednorodzinnych dotowana b?dzie jeszcze wymiana na piec w?glowy, ale musi by? to piec tylko najwy?szej generacji.

Szczeg?owe informacje dotycz?ce nowego programu dost?pne s? na stronie: https://www.raciborz.pl/dla_mieszkancow/Program_ograniczenia_emisji

Warto wspomnie?, ?e to nie jedyne dzia?ania realizowane przez gmin? w celu poprawy jako?ci powietrza. Miasto prowadzi m.in. programy wymiany ?rde? ciep?a na ekologiczne. W niektrych dzia?aniach korzysta ze wsparcia finansowego Wojewdzkiego Funduszu Ochrony ?rodowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

"Tre?ci zawarte w publikacji nie stanowi? oficjalnego stanowiska organw Wojewdzkiego Funduszu Ochrony ?rodowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach".

------------------------------------------------

Zobacz rwnie? inne materia?y o tematyce ekologicznej na:


/ps/