BĹ‚Ä…d
  • XML Parsing Error at 1:95. Error 9: Invalid character

Adam Liwochowski, zast?pca prezesa zarz?du Wojewódzkiego Funduszu Ochrony ?rodowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach zosta? wyró?niony podczas uroczystej Gali z okazji przyznania Ekolaurów – dorocznej nagrody Polskiej Izby Ekologii.

 

Ekolaury wr?czono po raz jedenasty. Wyró?nienie to przyznawane jest w ogólnopolskim konkursie skierowanym do przedsi?biorstw, które przyczyni?y si? do znacznej poprawy stanu ?rodowiska naturalnego.

 


Autor zdj?? Bart?omiej Szopa

Kapitu?a konkursu "Ekolaury Polskiej Izby Ekologii" przyzna?a 6 wyró?nie? i 9 ekolaurów. Pami?tkowe statuetki autorstwa znanego rze?biarza prof. Jacka Sarapaty wr?cza?a m.in. Gabriela Lenartowicz – prezes WFO?iGW w Katowicach.

Nagrodzono podmioty, których efekty ekologiczne, ekonomiczne oraz mo?liwo?? zastosowania podobnych rozwi?za? w innych miejscach s? znacz?ce dla stanu ?rodowiska w Polsce w kategoriach: gospodarka wodno-?ciekowa, ograniczenie emisji zanieczyszcze? do atmosfery, gospodarka odpadami, rekultywacja terenów zdegradowanych oszcz?dno?? energii, odnawialne ?ród?a energii, zielone technologie i ekoprodukty w budownictwie i przemy?le oraz edukacja ekologiczna, a tak?e ca?okszta?t dzia?alno?ci firmy na rzecz ochrony ?rodowiska.

 

 

"Tre?ci zawarte w publikacji nie stanowi? oficjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony ?rodowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach".


---------------------------------------------------------------------------

Polecamy równie?: Sprz?t dla stra?aków ze ?rodków Funduszu:

Wyposa?enie trafi do 11 komend w ca?ym województwie, m.in. Rybnika, Katowic, a tak?e Cieszyna. WFO?iGW w Katowicach przekaza? na ten cel ponad 5,7 mln z?.