BĹ‚Ä…d
  • XML Parsing Error at 1:95. Error 9: Invalid character

1 grudnia w RCK “Feniks” odby?o si? podsumowanie projektu, który ju? na dobre wpisa? si? w kalendarium dzia?a? proekologicznych, prowadzonych przez Stowarzyszenie MOJE MIASTO.

ekologia rydultowy

Uroczyste rozstrzygni?cie konkursu ekologicznego i wr?czenie nagród odby?o 1 grudnia, w sali teatralnej Rydu?towskiego Centrum Kultury „Feniks”, podczas konferencji podsumowuj?cej realizacj? kolejnej edycji projektu “Gmina bez SMOGA” – zobacz zdj?cia >>>

Stowarzyszenie MOJE MIASTO, dzi?ki wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony ?rodowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz Ciep?owni Rydu?towy, po raz kolejny realizowa?o projekt pod nazw? “Gmina bez SMOGA”, w którym wspólnie z mieszka?cami Subregionu Zachodniego Województwa ?l?skiego stara si?, poprzez edukacj? i dzielenie si? swoimi do?wiadczeniami w prostych czynno?ciach ?ycia codziennego, budowa? i wzmacnia? ?wiadomo?? ekologiczn?.

– W ramach naszej kampanii podj?li?my szereg dzia?a?, w tym m.in. przeprowadzili?my lekcje edukacyjno-informacyjne w wybranych placówkach o?wiatowych Rydu?tów, Godowa, Raciborza oraz Radlina, dystrybuowali?my ekologiczne kolorowanki dla najm?odszych dzieci w przedszkolach, rozpisali?my konkurs ekologiczny a tak?e, co najwa?niejsze, zakupili?my ju? we wrze?niu br. profesjonalny czujnik pomiaru st??enia py?ów PM10 i PM2,5, który na razie pe?ni? rol? edukacyjn?, ale ju? niebawem b?dziemy mogli robi? pomiary w jakimkolwiek miejscu naszego miasta – opowiada Marek Wystyrk, prezes Stowarzyszenia MOJE MIASTO.

W ramach “Gminy bez SMOGA”, stowarzyszenie zorganizowa?o konkurs ekologiczny, którego celem by?o zwi?kszenie ?wiadomo?ci ekologicznej mieszka?ców w zakresie ograniczenia tzw. niskiej emisji i innych odpadów powstaj?cych w procesie spalania. Konkurs adresowany by? wy??cznie do mieszka?ców terenu Subregionu Zachodniego Województwa ?l?skiego, zamieszka?ych w budownictwie jednorodzinnym lub wielomieszkaniowym z w?asn? instalacj? C.O., w której podstawowym paliwem opa?owym jest w?giel kamienny lub jego pochodne czy inne paliwa.

Uczestnicy konkursu, do 17 listopada br., przesy?a? mogli prace wykonane w tak ró?norodnych technikach, jak film, fotografia, prezentacja multimedialna, wpis na portalach spo?eczno?ciowych, rysunek, plakat, grafika i inne techniki p?askie, a nawet – opisy dzia?ania proekologicznego, na przyk?ad w formie opowiadania. Oceniaj?c przes?ane prace, komisja uwzgl?dnia?a takie kryteria, jak ich oryginalno?? i innowacyjno??, przekaz i jego warto?? merytoryczna czy walory estetyczne prezentowanych materia?ów.

W konkursie wzi??o udzia? w sumie 123 uczestników, w tym g?ównie dzieci i m?odzie? z rydu?towskich placówek o?wiatowych. Zdaniem organizatorów, tak du?e zainteresowanie wydarzeniem to zas?uga bardzo atrakcyjnych nagród, ufundowanych dzi?ki ?rodkom pozyskanym z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony ?rodowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach a tak?e Ciep?owni Rydu?towy Sp. z o.o.

Poszczególne miejsca zaj?li:

I miejsce – Maja Bugla z Rodzin? (Szko?a Podstawowa nr 4 w Rydu?towach),
II miejsce – Rafa? ?yme?ka (Szko?a Podstawowa nr 4 w Rydu?towach),
III miejsce – Nataniel Kubasa (Przedszkole nr 3 w Rydu?towach).

W konkursie wyró?niono równie? 10 innych prac. Wszyscy uczestnicy zabawy otrzymali pami?tkowe nagrody za udzia? i pi?knie przygotowane prace nt. szkodliwo?ci niskiej emisji i jej efektów w postaci smogu.

Uroczyste rozstrzygni?cie konkursu ekologicznego i wr?czenie nagród odby?o 1 grudnia, w sali teatralnej Rydu?towskiego Centrum Kultury „Feniks”, podczas konferencji podsumowuj?cej realizacj? kolejnej edycji projektu “Gmina bez SMOGA”. W programie wydarzenia, oprócz wr?czenia nagród laureatom, przewidziano m.in. wyst?pienia pracowników naukowych Politechniki ?l?skiej oraz osób lokalnie zaanga?owanych w kampanie antysmogowe, prezentacj? profesjonalnego czujnika pomiaru st??enia py?ów NOCHAL oraz wystaw? wszystkich prac zg?oszonych do konkursu ekologicznego.

Realizacja projektu „Gmina bez SMOGA” spotka?a si? z pozytywnym odbiorem spo?ecznym, dlatego jego tegoroczna edycja zosta?a obj?ta patronatem honorowym Rektora Politechniki ?l?skiej, prof. dr hab. in?. Arkadiusza M??yka.

– To dla nas wielki zaszczyt, ?e pozyskujemy przychylno?? w naszych dzia?aniach tak znanej i szanowanej placówki naukowo-dydaktycznej. To jednak nie koniec naszych dzia?a?, bo problem niskiej emisji istnieje nadal, dlatego ju? dzi? zapraszam osoby, organizacje i instytucje do szerokiej wspó?pracy – podsumowuje Marek Wystyrk, Prezes Stowarzyszenia MOJE MIASTO.

Katarzyna Krentusz
Fot. Anna ?apka

"Tre?ci zawarte w publikacji nie stanowi? oficjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony ?rodowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach".

------------------------------------------------

Zobacz równie? inne materia?y o tematyce ekologicznej na: