BĹ‚Ä…d
  • XML Parsing Error at 1:95. Error 9: Invalid character

Nauka biologii, przyrody, geografii, chemii, fizyki czy geografii mo?e by? ciekawsza dzi?ki „Zielonym Pracowniom”. Wiedz? o tym m.in. uczniowie SP nr 4 w Radzionkowie, gdzie otwarto niedawno „Ekolandi?”.

 

zielona pracownia

W Szkole Podstawowej nr 4 im. Józefa Lompy w Radzionkowie powsta?a Zielona Pracownia pod nazw? „Ekolandia” – zobacz zdj?cia >>>

Dzi?ki wsparciu finansowemu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony ?rodowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach otwarto w pa?dzierniku i listopadzie wiele tzw. „Zielonych Pracowni”, na przyk?ad w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Paniówkach, w Szkole podstawowej w Czekanowie, w Szkole Podstawowej im. Emilii Gierczak w Gródkowie, w Szkole podstawowej w Kopienicy, w Szkole Podstawowej nr 4 im. Józefa Lompy w Radzionkowie, w Szkole Podstawowej nr 2 im. Piastów ?l?skich w ?aziskach Górnych, w Szkole Podstawowej w Ziemi?cicach, w Szkole Podstawowej im. 74 Górno?l?skiego Pu?ku Piechoty w Sadowie, cztery w tarnogórskich podstawówkach – Szkole Podstawowej nr 8, Szkole Podstawowej nr 9, Szkole Podstawowej nr 11 i Szkole Podstawowej nr 12.

W Szkole Podstawowej nr 4 im. Józefa Lompy w Radzionkowie powsta?a „Zielona Pracownia” pod nazw? „Ekolandia”. Projekt pracowni opracowa?a nauczycielka Joanna Labus-Kolano. W uroczystym otwarciu oprócz uczniów i nauczycieli wzi?li udzia? m.in. Andrzej Pilot – Prezes Zarz?du WFO?iGW w Katowicach, Gabriel Tobor – Burmistrz Miasta Radzionków. Nie zabrak?o równie? rodziców.

W pierwszej cz??ci odby? si? spektakl o tematyce ekologicznej pt. „Paskudy”. – Inscenizacja pokaza?a, jak wa?ne jest to, by ka?dy z nas powa?nie i odpowiedzialnie podchodzi? do swojej obecno?ci na Ziemi, ?e ekologia to nie tylko modne has?o, ale jak najbardziej realny obowi?zek nas wszystkich – podkre?la nauczycielka SP nr 4 w Radzionkowie Alekdandra Czmok, która przygotowa?a przedstawienie ze swoim zespo?em teatralnym w sk?adzie: Karolina Czmok, Marta Drapa?a, Nikola Glowik, Marcin Gnot, Oliwia Hachulska, Anna Jasi?ska, Martyna Mika, Natalia Otrembnik, Justyna Pietryga, Paula Ptasik, Rafa? Semczuk.

Po cz??ci artystycznej odby?o si? przeci?cie wst?gi, którego dokona? Burmistrz Radzionkowa z Prezesem Zarz?du WFO?iGW w Katowicach. – Serdecznie gratuluj? wspania?ej pracowni ca?ej spo?eczno?ci szkolnej – gratulowa? Andrzej Pilot. Nast?pnie go?cie zapoznali si? z „Ekolandi?”. Uczniowie ch?tnie opowiadali o nowej „Zielonej Pracowni”. Na zako?czenie uczestników pocz?stowano zielonym tortem.

– A teraz do pracy! Mamy nadziej?, ?e tak pi?kne miejsce, jak nasza „Ekolandia”, zach?ci wszystkich do wyt??onej nauki biologii, przyrody, chemii, fizyki i geografii, a Szko?a Podstawowa nr 4 stanie si? miejscem wychowuj?cym m?drych i odpowiedzialnych mieszka?ców naszej planety – podkre?la Aleksandra Czmok.

"Tre?ci zawarte w publikacji nie stanowi? oficjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony ?rodowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach".

------------------------------------------------

Zobacz równie? inne materia?y o tematyce ekologicznej na:

Fot. Szko?a Podstawowa nr 4 im. Józefa Lompy w Radzionkowie

/j/