BĹ‚Ä…d
  • XML Parsing Error at 1:95. Error 9: Invalid character

Podczas konferencji mówiono o znaczeniu g?osu mieszka?ców, wp?ywie smogu na zdrowie i o rozwi?zaniach systemowych w walce o czyste powietrze.

smog

Podczas konferencji mówiono o znaczeniu g?osu mieszka?ców, wp?ywie smogu na zdrowie i o rozwi?zaniach systemowych w walce o czyste powietrze – zobacz zdj?cia >>>

15 listopada Urz?d Marsza?kowski Województwa ?l?skiego wraz z redakcj? Gazety Wyborczej zorganizowa? konferencj? pod has?em „?l?skie bez smogu! Jak to zrobi??”. By?o to podsumowanie wielomiesi?cznej akcji, podczas której zapoznawano si? z pomys?ami mieszka?ców województwa na czyste powietrze i inicjowano ró?norodne sposoby walki ze smogiem.

Henryk Mercik, cz?onek Zarz?du Województwa ?l?skiego, mówi? o szczycie klimatycznym ONZ w Bonn. Jak podkre?li?, jedn? z podgrup dyskusyjnych by?a ta utworzona przez liderów lokalnych i regionalnych, w tym o?rodki metropolitalne. – W tym gronie nikt nie mia? w?tpliwo?ci, ?e to w?a?nie regiony s? kluczowym graczem w kontek?cie oddzia?ywania na ?rodowisko. I to na ró?nych p?aszczyznach. Na przyk?ad tylko z pozoru w?a?ciwe planowanie przestrzenne niewiele ma wspólnego z ochron? ?rodowiska. Teraz sami stajemy przed tego typu wyzwaniami w dobie walki o czyste powietrze. W przysz?ym roku Szczyt Klimatyczny Organizacji Narodów Zjednoczonych zawita do Katowic. To b?dzie dobra okazja do przedstawienia swoich sposobów i pomys?ów na walk? ze smogiem – stwierdzi?. – Wystarczy spojrze? na tabel? zanieczyszczenia powietrza, ?eby wiedzie?, ?e jest ?le. I chyba nie ma nic gorszego, jak ewentualny brak tej ?wiadomo?ci – uwa?a Henryk Mercik.

Cz?onek Zarz?du Województwa ?l?skiego wspomnia? równie? o wielomiesi?cznych konsultacjach spo?ecznych przeprowadzonych w trakcie powstawania przepisów antysmogowych. Z tym, ?e w procesie kszta?towania si? tych uchwa? wa?ny jest – oprócz stanowiska ekspertów – udzia? mieszka?ców, zgodzi? si? Wojciech Kozak, wicemarsza?ek województwa ma?opolskiego. – Te liczne rozmowy i konsultacje przyczyni?y si? równie? do wi?kszego zrozumienia problemu. Kraków rocznie odwiedza oko?o 15 mln turystów. Do samych Balic przylatuje ich 5 mln w ci?gu 12 miesi?cy. Teraz, po miesi?cach dyskutowania na naprawd? ró?nych p?aszczyznach o smogu, widok turysty z mask? na twarzy ju? nikogo nie dziwi. Staje si? jak najbardziej normalnym obrazkiem – t?umaczy? wicemarsza?ek.

O destrukcyjnym wp?ywie smogu na zdrowie i ?ycie mówi? prof. Pawe? Buszman, kardiolog, prezes zarz?du Polsko-Ameryka?skich Klinik Serca. Przytoczy? najnowsze dane, wed?ug których tylko w trzech pierwszych kwarta?ach 2017 roku umar?o 15 tys. wi?cej Polaków ni? we wcze?niejszych, porównywalnych okresach. – Obecnie mamy niestety jeden z najwy?szych wska?ników umieralno?ci od czasów stanu wojennego. W krajach Europy Zachodniej jest zupe?nie odwrotny trend i tam ludzie ?yj? coraz d?u?ej. Jaka jest przyczyna takiego stanu rzeczy? Polska jest w absolutnej czo?ówce europejskiej, je?eli chodzi o zapylenie py?ami PM10 i PM2,5. Zanieczyszczenie powietrza za? jest jedn? z g?ównych przyczyn zawa?ów i udarów mózgu, które stanowi? z kolei przyczyn? zgonu w 70% przypadków. Warto te? wspomnie? o skutkach demograficznych, a tym samym ekonomicznych i gospodarczych. Wedle ostatnich bada? w latach 2030-2050 ma uby? prawie milion Polaków. Rozmowa o realnych kosztach finansowych zaczyna si? od 100 mld z? – podkre?li? prof. Buszman.

Wed?ug ekspertów niepokoj?ca jest nadal za ma?a ?wiadomo?? spo?eczna o zagro?eniach, jakie niesie ze sob? smog, szczególnie w?ród m?odych ludzi. Z tego powodu w czterech subregionach województwa ?l?skiego zorganizowano warsztaty, podczas których mieszka?cy mogli dzieli? si? swoimi spostrze?eniami i pomys?ami na skuteczn? walk? ze smogiem. Projekty mo?na zobaczy? i oceni? na stronie turozmawiamy.slaskie.pl. Jeszcze w listopadzie Zarz?d Województwa ?l?skiego wybierze najlepszy z nich, który zostanie zrealizowany.

Równie? prof. Jaros?aw Zuwa?a, zast?pca dyrektora bada? i rozwoju Instytutu Chemicznej Przeróbki W?gla, podkre?la? konieczno?? rozbudzania spo?ecznej ?wiadomo?ci odno?nie skutków i skali zanieczyszczonego powietrza. – Jeszcze 20-30 lat temu w ogóle w publicznej dyskusji nie by?o czego? takiego jak smog. ?mierdzi to ?mierdzi. Trzeba zamkn?? okno, o czym tu w ogóle gada?? Teraz jest jednak inaczej. Coraz wi?cej m?odych ludzi si? organizuje wokó? tego problemu. Trzeba to poszerza? i pog??bia?. I mówi? do skutku o konsekwencjach medycznych, bo tego nigdy nie za du?o – mówi? prof. Zuwa?a.

Wed?ug prof. Marka Sitarza, kierownika Katedry Transportu Szynowego Wy?szej Szko?y Biznesu w D?browie Górniczej, na efektywno?? zwalczania smogu wp?ywa brak rozwi?za? systemowych na terenie ca?ego kraju. – W pierwszej kolejno?ci powinni?my si? wszyscy zastanowi?, jakie s? podstawowe ?ród?a zanieczyszczenia powietrza. Niestety, zdecydowana wi?kszo?? spo?ecze?stwa niezbyt z tego zdaje sobie spraw?. A tylko wtedy b?dzie mo?na powa?nie podchodzi? do kwestii zwalczania tych ?róde?. Za zanieczyszczenie powietrza odpowiada spalanie domowe, ruch samochodowy oraz zanieczyszczone drogi, o czym najcz??ciej zapominamy w pierwszej kolejno?ci. Bez dzia?a? formalnych, z pozycji ca?ego kraju, nie widz? szans na zmian? obecnego trendu. Na razie brakuje odwagi w?ród polityków. Mo?e to si? zmieni – mówi? prof. Sitarz. Wspomnia? o systemowych rozwi?zaniach podj?tych w Sztokholmie – po wprowadzeniu op?at 2 euro za pierwsz? godzin? parkowania w stolicy Szwecji bardzo szybko by?o a? o 90 proc. mniej samochodów.

Jednak jak stwierdzili eksperci, transport zbiorowy w Polsce jest w nie najlepszym stanie, zarówno je?li chodzi o organizacj?, jak i stron? finansow?. Mimo to efektywna polityka antysamochodowa w najwi?kszych polskich miastach pod warunkiem zmian jest jak najbardziej mo?liwa.

Uczestnicy spotkania dyskutowali równie? o w?glu. Wed?ug nich nawet w dobie elektromobilno?ci odchodzenie od niego by?oby du?ym i bardzo kosztownym b??dem. Problemem nie jest w?giel, a sposób jego palenia.

"Tre?ci zawarte w publikacji nie stanowi? oficjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony ?rodowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach".

------------------------------------------------

Zobacz równie? inne materia?y o tematyce ekologicznej na:


fot. BP Tomasz ?ak/slaskie.pl
/kp/