Błąd
  • XML Parsing Error at 1:95. Error 9: Invalid character

Forum Firm w Radlinie zaprosi?o przedsi?biorcw, mieszka?cw subregionu oraz przedstawicieli instytucji oko?obiznesowych na pierwsze Forum Ekologiczne.

forum radlin

Organizatorem I Forum Ekologicznego by?o radli?skie Forum Firm zobacz zdj?cia >>>

9 listopada w Domu Przyj?? Arkadia w Radlinie odby?o si? I Forum Ekologiczne. Organizatorem przedsi?wzi?cia by?o radli?skie Forum Firm. W programie Forum znalaz?y si? prelekcje: Smog nasz powszedni Janusz Piechoczek koordynator projektu Wyj?cie smoga, Mo?liwo?ci finansowania innowacyjnych rozwi?za? proekologicznych Izabela Czeremcha Z-ca Kierownika Dzia?u Doradztwa, Szkole? i Marketingu Regionalnego Centrum Innowacji i Transferu Technologii Grno?l?skiej Agencji Przedsi?biorczo?ci i Rozwj, Oddzia?ywanie zak?adw na ?rodowisko dr in?. Iwona K?osok-Bazan Wydzia? Mechaniczny Katedra Techniki Cieplnej i Aparatury Przemys?owej Politechniki Opolskiej, Po?yteczno?? pszcz? Wojciech Czerwi?ski, Racjonalne wykorzystanie wody przedstawiciel Wodoci?gw Esox Sp?ka z o.o., Budownictwo pasywne Tomasz Baron.

W swoim wyst?pieniu Janusz Piechoczek mwi? m.in. o negatywnym oddzia?ywaniu smogu. Wymieni? m.in. skutki dla dzieci: wy?szy poziom niepokoju i zachowa? depresyjnych, problemy z pami?ci? i koncentracj?, zmiany anatomiczne w mzgu, obni?enie ilorazu inteligencji, astma oraz skutki dla doros?ych: przewlek?a obturacyjna choroba p?uc, astma, udar mzgu, zakrzepica ?y?, nadci?nienie, niewydolno?? serca, zaburzenia rytmu serca, zwi?kszone ryzyko samobjstwa, zwi?kszone ryzyko wyst?pienia choroby Alzheimera w podesz?ym wieku, choroba niedokrwienna serca, bezp?odno??, mia?d?yca, depresja, rak p?uc. W?rd osb najbardziej nara?onych na szkodliwe dzia?ania zanieczyszcze? powietrza wymieni?: osoby cierpi?cy na choroby drg oddechowych, na choroby serca, kobiety w ci??y, dzieci i osoby starsze.

Z szacunkw Europejskiej Agencji ?rodowiska wynika, ?e w Polsce z powodu powietrza zanieczyszczonego py?em zawieszonym umiera rocznie 45 tys. osb. Mieszka?cy polskich miast, oddychaj?c, przyjmuj? rocznie ilo?? benzo(a)pirenu odpowiadaj?c? wypaleniu tysi?cy papierosw: Katowice 1711, Krakw 2082, Zabrze 2310, Zakopane 2538, Nowy S?cz 3279, Rybnik 3393 (Dane WIO? w Krakowie i Katowicach za 2013 rok, Kalkulator papierosowy KAS) podawa? Piechoczek. Mwi? rwnie? jak wa?na jest walka ze smogiem i jak mo?emy go pokona?. Wspomnia? jak istotne s? w tej kwestii regulacje prawne uchwa?a antysmogowa, ale te? informowanie, edukowanie spo?ecze?stwa.

Z kolei Wojciech Czerwi?ski przekonywa?, jak bardzo po?yteczne s? pszczo?y. Dzi?ki pszczo?om zapylanych jest wiele gatunkw drzew i krzeww owocowych, warzyw oraz ro?lin ozdobnych, pozyskujemy wiele gatunkw miodw, pozyskujemy py?ek pszczeli, propolis, mleczko pszczele, jad oraz wosk przypomnia? obecnym na Forum. Prowadz?c badania na 30 najwa?niejszych uprawach (gatunkach) na terenie Unii Europejskiej badacze okre?lili, ?e dzia?alno?? pszcz? jako zapylaczy tych upraw przynosi warto?? gospodarce cz?owiek rocznie oko?o 5 miliardw euro, z czego 4,3 miliarda przypada na pszczo?? miodn? mwi? Czerwi?ski.

W drugiej cz??ci Forum odby? si? panel dyskusyjny na temat: Czy warto inwestowa? w ekologi?? Nie zabrak?o te? stoisk tematycznych: Urz?d Miasta Radlina dofinansowanie ?rde? odnawialnych, Firma Esox Wodoci?gi wszystko o wodzie i nie tylko, Fundacja Akademia Rozwoju Kreatywnego zaj?cia na bazie eksperymentw dotycz?cych ekologii, stoisko programu Gmina z dobr? energi?, stoisko firmy Nowak certyfikowanej ?ywno?ci ekologicznej, prozdrowotnej, suplementw diety oraz naturalnych kosmetykw.

I Forum Ekologiczne w Radlinie wspar? Wojewdzki Fundusz Ochrony ?rodowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Dofinansowanie Funduszu wynios?o ponad 2 tys. z?.

"Tre?ci zawarte w publikacji nie stanowi? oficjalnego stanowiska organw Wojewdzkiego Funduszu Ochrony ?rodowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach".

------------------------------------------------

Zobacz rwnie? inne materia?y o tematyce ekologicznej na:

Fot. Kamila Kowalska

/j/