Błąd
  • XML Parsing Error at 1:95. Error 9: Invalid character

Promowano ekologiczne prowadzenie gospodarstwa domowego, ale i firmy. Wierzymy g??boko, ?e ka?da z nas mo?e zmienia? swoje nawyki podkre?la?a Roma Rojowska, prezes zarz?du Stowarzyszenia Klub Kobiet Kreatywnych.

kongres kobiet

Wydarzenie skierowane by?o zw?aszcza do kobiet, poniewa? to one zwyczajowo prowadz? gospodarstwa domowe, poza tym coraz cz??ciej zak?adaj? w?asne firmy, godz?c prowadzenie domu z firm? zobacz zdj?cia >>>

14 pa?dziernika na Zamku w Cieszynie odby? si? V Kongres Kobiet ?l?ska Cieszy?skiego pod nazw? Ekologia w kobiecej perspektywie, czyli jak oszcz?dza? w domu i firmie. Jak wyja?niaj? organizatorki ze Stowarzyszenia Klub Kobiet Kreatywnych najwa?niejszym celem kongresu by?o promowanie eko modelu w prowadzeniu gospodarstwa domowego i firmy. Wydarzenie skierowane by?o zw?aszcza do kobiet, poniewa? to one zwyczajowo prowadz? gospodarstwa domowe, poza tym coraz cz??ciej zak?adaj? w?asne firmy, godz?c prowadzenie domu z firm?. Tematyka konferencji mia?a zach?ca? kobiety do stosowania proekologicznych rozwi?za?, ktre b?d? przynosi? oszcz?dno?ci w domowym i firmowym bud?ecie podkre?laj?. Wierzymy g??boko, ?e ka?da z nas mo?e zmienia? swoje nawyki mwi?a podczas kongresu Roma Rojowska, prezes zarz?du Stowarzyszenia Klub Kobiet Kreatywnych.

Dla go?ci przygotowano prelekcje po??czone z warsztatami i panelami dyskusyjnymi:

Zwolnij, czyli slow life w praktyce (Warsztat psychologiczny. Tematyka: Jak si? lepiej stresowa? w codziennym ?yciu. Jak umiej?tnie wyra?a? emocje z uwagi na bycie nara?onym na codzienne napi?cia i obci??enia. Prowadz?ca: Ilona Krzempek),

Twrczy recykling. Zrb sama domowy ogrdek z zio?ami (Warsztat wykonania drewnianych doniczek do domowego ogrdka z zio?ami. Prowadzenie: Leroy Merlin w Cieszynie),

O?ywianie wewn?trznego ekosystemu d?wi?kami gongw tybeta?skich (K?piel w d?wi?kach gongw tybeta?skich ?agodz?ca skutki degradacji pejza?u akustycznego cz?owieka poprzez ha?as. Prowadz?cy: Jaros?aw Brze?ycki),

Ekologia po kobiecemu sieciowanie kobiecych firm na S?owacji (Wyst?pienie Sylvii Milovej. Tematyka: Top Centrum Kobiet Biznesu w ?ylinie, ktre skupia aktywne przedsi?biorczynie i mened?erki),

Sieciowanie ma?ych kobiecych firm na przyk?adzie Brennej (Wyst?pienie cz?onki? Klubu Przedsi?biorczych Osada inicjatyw. Tematyka: Funkcjonowanie sieci lokalnych przedsi?biorcw w Gminie Brenna),

Ekologia a dizajn (Wyst?pienie Ewy Go??biowskiej. Tematyka: W jaki sposb projektanci promuj? proekologiczne us?ugi i jak ich produkty generuj? oszcz?dno?? w gospodarstwie domowym i w firmie),

?ycie bez ?mieci (Tematyka: Ograniczanie ilo?ci odpadw w gospodarstwie domowym i w firmie oraz praktyczne zastosowanie zasady 3R (Reduce, Reuse, Recycle) w ?yciu codziennym. Zmiana nawykw i zachowa? konsumenckich na proekologiczne. Misja eko kobiety. Przyk?ady i wa?ne akcje w wojewdztwie ?l?skim. Wyst?pienia: Anna Falkiewicz, Anna Ch??, Wies?awa Walkowska),

Japo?ska sztuka porz?dkowania i organizacji. Eko dom i eko biuro (Tematyka: Alarm dla nadprodukcji opakowa? do ?rodkw chemii gospodarczej i jej nadmiernego zastosowania. Informacja i demonstracja zast?pczych, ekonomicznych sposobw utrzymania porz?dku i czysto?ci. Wyst?pienie: Roma Rojowska, Renata Owczarzy, Anna Musiolik).

Materia?y pokonferencyjne b?d? opublikowane na ?amach bezp?atnego magazynu Cieszy?skie na obcasach dystrybuowanego na terenie powiatu cieszy?skiego. Przedsi?wzi?cie KKK wspar? Wojewdzki Fundusz Ochrony ?rodowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Stowarzyszenie Klub Kobiet Kreatywnych dzia?a od 2008 r. jako organizacja non profit. Wspiera kreatywno??, przedsi?biorczo??, obecno?? kobiet w przestrzeni publicznej. Poznajemy si? wzajemnie w KKK, realizuj?c razem nasze w?asne projekty. Najwa?niejsza jest w naszym kr?gu przyja??, lojalno??, zaufanie, odpowiedzialno??, s?owno?? zapraszaj? do aktywnego dzia?ania zainteresowane kobiety.

"Tre?ci zawarte w publikacji nie stanowi? oficjalnego stanowiska organw Wojewdzkiego Funduszu Ochrony ?rodowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach".

------------------------------------------------

Zobacz rwnie? inne materia?y o tematyce ekologicznej na:

Fot. Monika Wiecha / Stowarzyszenie Klub Kobiet Kreatywnych

/j/