Błąd
  • XML Parsing Error at 1:95. Error 9: Invalid character

W pracowni odbywa? si? b?d? zaj?cia m.in. z przyrody i geografii. Jak podkre?laj? nauczyciele dzi?ki atrakcyjnemu wyposa?eniu lekcje b?d? o wiele ciekawsze dla uczniw.

pracownia

Zielona Pracownia b?dzie wykorzystywana do zaj?? z przyrody, geografii czy prowadzenia k? zainteresowa? zobacz zdj?cia z jej otwarcia >>>

Pod koniec wrze?nia uczniowie Szko?y Podstawowej nr 3 im. Adama Mickiewicza w ?ywcu dostali niezwyk?y prezent Zielon? Pracowni? pod nazw? Pracownia Zmys?w. Inicjatork? i pomys?odawczyni? projektu w szkole jest nauczycielka przyrody Daniela Seweryn. Dzi?ki pasji i zaanga?owaniu nauczycielki przyrody pani Danieli Seweryn, ktra by?a inicjatork? i pomys?odawczyni? projektu, zostali?my laureatami konkursu organizowanego przez Wojewdzki Fundusz Ochrony ?rodowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. ?rodki pozyskane t? drog?, wsparte pomoc? Rady Rodzicw, sponsorw i pani dyrektor, pozwoli?y na stworzenie przestrzeni, pozwalaj?cej uruchomi? zmys?y, zgodnie z mottem Konfucjusza Powiedz mi, a zapomn?, poka? mi, a zapami?tam, pozwl mi zrobi?, a zrozumiem podkre?la Szko?a Podstawowa nr 3 w ?ywcu.

Zielona Pracownia b?dzie wykorzystywana do zaj?? z przyrody, geografii czy prowadzenia k? zainteresowa?. Dzi?ki odpowiedniemu wyposa?eniu zaj?cia s? atrakcyjniejsze, w sposb pe?ny, mo?liwie wszystkimi zmys?ami uczniowie poznaj? otaczaj?cy ich ?wiat i wiedz? jak o niego dba? przyznaj? nauczyciele.

W uroczystym otwarciu pracowni 25 wrze?nia uczestniczy?a dyrekcja szko?y wraz z nauczycielami i uczniami oraz Ewa Cofa?a, przedstawicielka WFO?iGW w Katowicach i burmistrz Antoni Szlagor. Specjalnie na t? okazj? przygotowano spektakl teatralny Ziemia nasza planeta w wykonaniu uczniw klas Va, VI a i b oraz VII c pod okiem Bo?eny Stok?osy. O muzyk? w przedstawieniu zadba?a Beata Pi?tek-Midor z zespo?em uczennic klas VI a i b. Z kolei scenografi? zrobi?a Dorota Szwed.

Jest to pierwsza ekopracownia w ?ywcu. Szko?a otrzyma?a nagrod? w konkursie Zielona Pracownia Projekt 7.500 z?, p?niej 30.000 z? na realizacj? przedsi?wzi?cia.

W ramach konkursw WFO?iGW w Katowicach Zielona Pracownia_Projekt i Zielona Pracownia przyznawane s? ?rodki na zaprojektowanie ciekawej i atrakcyjnej pracowni na potrzeby nauk przyrodniczych, biologicznych, ekologicznych, geograficznych, chemiczno-fizycznych czy geologicznych, nast?pnie o dofinansowanie na realizacj? ciekawych pomys?w mog? si? stara? projekty, ktre w znaczny sposb wp?ywaj? na polepszenie warunkw nauczania oraz wyr?niaj? si? kreatywno?ci? i pomys?owo?ci? w sposobie zagospodarowania pracowni.

"Tre?ci zawarte w publikacji nie stanowi? oficjalnego stanowiska organw Wojewdzkiego Funduszu Ochrony ?rodowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach".

------------------------------------------------

Zobacz rwnie? inne materia?y o tematyce ekologicznej na:

Fot. SP nr 3 ?ywiec, WFO?iGW w Katowicach
oprac. /j/